Algemene Voorwaarden Ace-IT cvoa

Introductie

Deze algemene voorwaarden vormen samen met de eventuele opdrachtbrief de volledige overeenkomst tussen de partijen (“de overeenkomst”).

Alle termen gebruikt in de opdrachtbrief hebben dezelfde betekenis als deze in deze algemene voorwaarden en omgekeerd.

Met "Ace-IT" wordt verwezen naar “Ace-IT cvoa” (hierna genoemd Ace-IT) en de verwijzingen ernaar in deze algemene voorwaarden zullen dienovereenkomstig geïnterpreteerd dienen te worden. Verwijzingen in deze algemene voorwaarden naar "de cliënt" hebben betrekking op elke andere partij dan Ace-IT bij de overeenkomst.

 

Onder “recurrente opdracht” wordt verstaan: een opdracht die bestaat uit opeenvolgende prestaties van eenzelfde aard die tegen bepaalde op voorhand bekende termijnen moeten worden uitgevoerd.

Opdrachten die niet vallen onder de definitie van recurrente opdracht worden als niet-recurrente opdrachten beschouwd.

 

Artikel 1– Toepassingsgebied van de algemene voorwaarden

1.1. Tenzij hiervan schriftelijk bij overeenkomst tussen partijen wordt afgeweken, zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op alle professionele relaties tussen Ace-IT en haar cliënten.

Overeenkomstig het gemeen recht kan de aansprakelijkheid van Ace-IT enkel worden aangevochten voor opdrachten waarvan wordt aangetoond dat ze door Ace-IT werden aanvaard.

 

1.2. Totstandkoming van de overeenkomst

Behoudens andersluidend beding in de opdrachtbrief, komt de overeenkomst tot stand en vangt ze aan:

  • hetzij op het moment dat de door cliënt ondertekende opdrachtbrief door Ace-IT in ontvangst wordt genomen en door Ace-IT mede wordt ondertekend;
  • hetzij op het moment dat Ace-IT aanvangt met de uitvoering van de opdracht op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt, indien deze aanvang op een vroeger tijdstip zou plaatsvinden.

Indien Ace-IT de door de cliënt ondertekende opdrachtbrief nog niet heeft ontvangen, worden alle professionele relaties tussen partijen in elk geval beheerst door onderhavige algemene voorwaarden en de opdrachtbrief, vanaf het moment en voor zover deze contractuele documenten hetzij per brief, hetzij per fax, hetzij per elektronische post, hetzij persoonlijk door overhandiging tegen ontvangstbewijs aan de cliënt werden overgemaakt.

In geval van afwijking tussen de opdrachtbrief en onderhavige algemene voorwaarden, zullen laatstgenoemde voorrang hebben, tenzij zij werden gewijzigd door de opdrachtbrief met specifieke verwijzing naar de relevante clausule van de algemene voorwaarden.

 

Artikel 2- Rechten en plichten van Ace-IT

Ace-IT voert met de vereiste zorg de haar toevertrouwde opdrachten in volledige onafhankelijkheid uit, krachtens een middelenverbintenis.

Ace-IT zorgt voor een tijdige, efficiënte en kwaliteitsvolle afwerking van de haar opgedragen taken op voorwaarde dat Ace-IT beschikt over een redelijke termijn om deze taken te volbrengen.

De gevraagde werkzaamheden worden geleverd rekening houdend met de relevante wetgeving en regelgeving van kracht op het moment van de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 3– Bindend karakter

3.1. Ace-IT zal enkel verbonden zijn door de definitieve versie van haar verslagen, adviezen en conclusies voorgelegd aan de cliënt in geschreven vorm, ondertekend door een hiertoe naar behoren gemachtigd persoon.

3.2. De ontwerpdocumenten, zowel in elektronische als in geschreven vorm en de mondelinge adviezen, vormen niet de definitieve verslagen, conclusies of adviezen van Ace-IT. Ace-IT draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van dergelijke ontwerpen of mondelinge adviezen, behalve wanneer hun inhoud nadien in een definitief, ondertekend verslag of brief is bevestigd.

 

Artikel 4– Intellectuele Eigendomsrechten

Ace-IT behoudt een copyright en alle andere intellectuele eigendomsrechten, op alles wat Ace-IT ontwikkelt, vóór of tijdens haar opdracht, inclusief op haar systemen, methodologieën, software en haar know-how. Ace-IT zal ook alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten behouden met betrekking tot al haar verslagen, “deliverables”, schriftelijke adviezen, werkdocumenten, dossiers en andere documenten, die door Ace-IT aan de cliënt werden bezorgd in het kader van de uit te voeren opdrachten, inclusief documenten en bestanden in elektronische vorm.

 

Artikel 5– Bewaring van werkdocumenten

In het algemeen en in het bijzonder bij de beëindiging van de diensten, zal Ace-IT alle daarmee verband houdende documenten en dossiers gedurende de door de wet voorziene periode voor het soort van diensten die het voorwerp vormen van de opdrachtbrief bewaren. Na verloop van deze termijn zal Ace-IT ze, behoudens andersluidende en afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, mogen vernietigen zonder de cliënt daarvan op voorhand te moeten verwittigen.

 

Artikel 6– Verplichtingen tot informatie door de cliënt

6.1. In de mate dat de diensten van Ace-IT afhankelijk zijn van de informatie en de uitleg die door de cliënt of voor rekening van de cliënt moeten worden gegeven, moet de cliënt ervoor zorgen dat deze informatie en uitleg tijdig worden gegeven en volledig, accuraat en niet-misleidend zijn. Indien de informatie of uitleg op hypothesen zijn gebaseerd, zal de cliënt Ace-IT er relevante details van bezorgen. De cliënt is er voor verantwoordelijk om Ace-IT onmiddellijk te informeren over elke wijziging met betrekking tot de verstrekte informatie of verklaringen, van zodra het niet langer mogelijk is erop voort te gaan of van zodra de vroegere aan Ace-IT voorgelegde hypothesen niet langer verantwoord zijn.

6.2. Wanneer de cliënt informatie of documentatie van derde partijen gebruikt of aan Ace-IT verstrekt, zal de cliënt er voor zorgen dat hij van deze derde partijen de nodige toelatingen verkrijgt die Ace-IT in staat moeten stellen haar diensten te verlenen. De cliënt is verantwoordelijk voor de relaties met zulke derde partijen, voor de kwaliteit van hun bijdrage en van hun werk, alsmede voor de betaling van hun honoraria.

Behoudens andersluidende bepalingen van de wet, de beroepsregels of de opdrachtbrief, zal Ace-IT de juistheid niet natrekken van de informatie of van de documentatie die haar door dergelijke derde partijen wordt verstrekt.

6.3. In het geval dat de cliënt zou nalaten om Ace-IT de relevante informatie en uitleg te geven die nodig zijn voor een goede uitvoering van haar opdracht, zou dit tot de onmogelijkheid kunnen leiden om haar diensten te verlenen of te finaliseren. In voorkomend geval heeft Ace-IT, behoudens andersluidende wetsbepaling of beroepsregels, het recht om zonder voorafgaande kennisgeving haar levering van diensten te staken, of om de overeenkomst te verbreken of op te schorten met onmiddellijke ingang, overeenkomstig artikel 12 hieronder. In dat geval worden de rechten van Ace-IT volgens artikel 13.4. hieronder bepaald en alle daaruit

voortvloeiende (extra) kosten voor rekening van cliënt en is Ace-IT bevoegd voor alle daaruit voortvloeiende (meerdere) werkzaamheden (extra) honorarium aan cliënt in rekening te brengen.

 

Artikel 7– Erelonen en facturatie

De erelonen en vergoedingen van Ace-IT worden berekend op basis van de tijd besteed door haar bestuurders, medewerkers en lasthebbers of op forfaitaire basis, in functie van de vereiste niveaus van bekwaamheid en verantwoordelijkheid zoals bepaald in de opdrachtbrief.

Indien de feitelijke omstandigheden waarmee Ace-IT wordt geconfronteerd, onverenigbaar zouden zijn met de aan de begroting van de honoraria van Ace-IT onderliggende veronderstellingen of indien andere omstandigheden waarover Ace-IT geen controle heeft zich voordoen, zodanig dat bijkomende prestaties zijn vereist, tegenover de prestaties op dewelke Ace-IT haar begroting heeft gebaseerd, kan Ace-IT haar honoraria dienovereenkomstig, zelfs forfaitair, aanpassen, in voorkomend geval met naleving van de procedure die op dwingende wijze door de van toepassing zijnde wetgeving is voorzien. Bovendien zullen de deadlines van de opdracht in dit geval kunnen worden herzien.

De kosten en erelonen zijn verschuldigd naarmate de werkzaamheden ten behoeve van de cliënt worden verricht, ook al is de opdracht niet noodzakelijk beëindigd.

Ace-IT kan een of meerdere voorschotten vragen. De prestaties en de voorschotten worden afgerekend op periodieke basis, zijnde een periode van vier à vijf weken die ongeveer gelijk loopt met een kalendermaand.

Ace-IT behoudt zich het recht voor met de prestaties pas te starten op het ogenblik dat een gefactureerd voorschot betaald is geworden.

Wanneer Ace-IT op enig ogenblik geen voorschot vraagt en haar prestaties factureert na uitvoering, dan betekent dit niet dat Ace-IT afziet van het recht te werken op basis van betaalde voorschotfacturen.

Alle rechtstreekse bij derden specifiek gecontracteerde kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht, zijn niet begrepen in de erelonen en zullen bijkomend aan de erelonen worden gefactureerd. Op verzoek van de cliënt zal Ace-IT het bewijs van de voor rekening van de cliënt gemaakte kosten voorleggen.

Erelonen en kosten worden berekend exclusief belastingen en heffingen. De cliënt zal BTW betalen en alle andere belastingen en heffingen, waartoe de cliënt wettelijk is gehouden.

In het kader van de diensten van Ace-IT zal het Belgisch recht inzake het beroepsgeheim van toepassing zijn op het overmaken van haar documenten en op het getuigenverhoor van haar personeel. Echter, in het geval waarin de cliënt Ace-IT vraagt of machtigt, in de mate zulks door het recht is toegestaan, of in het geval waarin de wet Ace-IT verplicht om documenten over te maken of om als getuigen verhoord te worden, zal de cliënt de prestaties en de kosten van Ace-IT dragen, alsook de honoraria en de kosten van haar raadslieden, gemaakt om aan dergelijke verzoeken te voldoen, voor zover Ace-IT geen partij is in de procedure in het kader waarvan om informatie wordt verzocht.

Wanneer de cliënt weigert om onbetwiste bedragen te betalen, kan Ace-IT beslissen om de overeenkomst te verbreken of op te schorten met inachtname van de voorwaarden die hieronder in de artikelen 12 en 13.4 zijn bepaald.

 

Artikel 8– Factuurvoorwaarden

8.1. De facturen van Ace-IT zijn betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum. Tenzij anders vermeld op factuur.

8.2. Ingeval van niet-betaling van haar facturen binnen de termijn bepaald in artikel 8.1., zijn er van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, verwijlinteresten aan tegen de wettelijke interestvoet verschuldigd en worden al de vorderingen van Ace-IT onmiddellijk opeisbaar. 8.3. Ingeval van niet-betaling van haar facturen binnen de termijn bepaald in artikel 8.1., is er van rechtswege, ten titel van bedongen en aanvaarde forfaitaire en onherleidbare vergoeding, een schadevergoeding verschuldigd van 10%, met een minimum van 250 EUR.

8.4. De niet-betaling van voorschotten en/of facturen laat Ace-IT toe, binnen de beperkingen van rechtswege, diensten en werkzaamheden binnen de beperkingen van rechtswege op te schorten, alsmede haar rapporten in te houden en dit zonder dat er enige schadevergoeding kan gevorderd worden en tevens onder voorbehoud van de integrale vergoeding van haar schade. Betaalde voorschotten blijven ingeval van wanbetaling verworven.

8.5. Alle betwistingen met betrekking tot het voorwerp of het bedrag van een factuur moeten schriftelijk en aangetekend worden overgemaakt binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van haar factuur, dit alles op straffe van verklaring van niet- ontvankelijkheid.

 

Artikel 9– Beroepsgeheim en Vertrouwelijkheid – Persoonsgegevens

9.1. De cliënt erkent dat Ace-IT gehouden is tot het beroepsgeheim, conform de toepasselijke deontologische en wettelijke bepalingen terzake, die, onder voorbehoud van zeer beperkte uitzonderingen, Ace-IT verbieden om enige informatie omtrent de cliënt te verspreiden, die Ace-IT verkrijgt ten gevolge van het verlenen van haar diensten.

9.2. In de mate waarin nodig, gaat de cliënt ermee akkoord dat Ace-IT persoonlijke gegevens van haar vertegenwoordigers, werknemers en bestuurders mag gebruiken voor het verlenen van diensten, met het oog op vereisten inzake gelijkvormigheid, regelgeving, risicobeheer en kwaliteitscontrole evenals voor diverse zakelijke doeleinden (zoals relatiebeheer en beheer van cliëntrekeningen) en dat Ace-IT voornoemde persoonlijke gegevens mag delen met elke lokale of buitenlandse entiteit binnen haar netwerk, met inbegrip van de dienstverleners op wie Ace-IT beroep doet.

9.3. Dergelijke persoonsgegevens zullen worden gebruikt teneinde de cliënt en/of zijn vertegenwoordigers, bedienden, bestuurders op de hoogte te houden van de professionele en sociale activiteiten van Ace-IT en van om het even welk onderwerp dat voor één van hen van belang zou kunnen zijn. De cliënt en/of zijn vertegenwoordigers, bedienden of bestuurders kunnen ten allen tijde, indien ze niet langer dergelijke informatie wensen te ontvangen, desbetreffend een verzoek per e-mail zenden aan de maatschappelijke zetel (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

9.4. De geregistreerde persoonsgegevens kunnen ten allen tijde kosteloos worden geraadpleegd en, indien nodig, worden gewijzigd door de betrokken persoon, door een e-mail te zenden naar bovenvermeld adres.

9.5. De cliënt zal zijn vertegenwoordigers, bedienden en bestuurders op de hoogte brengen van de verwerking van hun persoonsgegevens voor de doeleinden vermeld in de vernoemde artikelen 9.1. en 9.2. De cliënt garandeert dat hij de toestemming van de personen heeft bekomen waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt.

9.6. De cliënt bevestigt dat de verwerking van persoonsgegevens, die zijn verkregen in het kader van de verlening van diensten, geen aanleiding zal geven tot een inbreuk in hoofde van Ace-IT of van iedere entiteit binnen haar netwerk evenals haar onderaannemers op de "Regelgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens".

 

Artikel 10– Antiwitwasbepalingen

Krachtens de nationale en Europese Antiwitwaswetgeving, is Ace-IT ertoe gehouden haar cliënten en hun begunstigde rechthebbenden te identificeren.

Bijgevolg zal Ace-IT hiertoe aan de cliënt bepaalde informatie en documenten vragen en bijhouden en/of geschikte databanken hiervoor raadplegen. De cliënt verbindt er zich toe om Ace-IT de gevraagde informatie te bezorgen en om haar tijdig te informeren nopens elke wijziging met betrekking tot die informatie en documenten. Indien het verzoek van Ace-IT niet met bevredigende informatie en documenten binnen een redelijke termijn wordt beantwoord, zouden er omstandigheden kunnen zijn waarin Ace-IT niet in staat zou zijn om haar diensten te verlenen of om ze voort te zetten.

 

Artikel 11– Anti-corruptie

11.1. De partijen verbinden zich ertoe om alle relevante wetten en regelgevingen na te leven die daden van corruptie en verwante criminele of delictuele daden verbieden, verhinderen en strafbaar stellen, in al hun verrichtingen en relaties, ongeacht of ze verband houden met onderhavige overeenkomst en de diensten verleend in het kader van onderhavige overeenkomst of anderszins, ongeacht in welke vorm de daden zich voordoen en in welke mate ook.

11.2. De partijen zullen de onder artikel 11.1. bedoelde verplichtingen overdragen op hun werknemers en bestuurders.

 

Artikel 12– Duur, Ontbinding, Opschorting

12.1. Duur: de datum van inwerkingtreding en de duur van de overeenkomst worden in de opdrachtbrief bepaald.

12.2. Ontbinding en Opschorting: de partijen kunnen beslissen om de overeenkomst te verbreken of op te schorten in de volgende omstandigheden en in de mate waarin zulks toegelaten wordt door de wet of beroepsregels:

  1. Bij onderlinge toestemming.
  2. Ontbinding wegens contractbreuk: elke partij kan de overeenkomst, met een schriftelijke kennisgeving en met onmiddellijke ingang, ontbinden, indien een andere partij een wezenlijke inbreuk pleegt op enige bepaling van de overeenkomst, die onherstelbaar is of die, indien ze herstelbaar is, niet is hersteld binnen de 30 dagen na een schriftelijk verzoek in die zin (of, indien het niet haalbaar is om de inbreuk binnen die termijn te herstellen, indien er binnen de 30 dagen geen redelijke stappen zijn gezet om de contractbreuk te herstellen).
  3. Ontbinding wegens insolventie: elke partij kan de overeenkomst, met een schriftelijke kennisgeving en met onmiddellijke ingang, ontbinden, indien een andere partij niet in staat is om haar schulden te betalen of een voorlopige of gerechtelijke bewindvoerder of vereffenaar (of in elk voornoemd geval, het equivalent daarvan in een ander rechtsgebied) heeft aangewezen gekregen of een vergadering van schuldeisers samenroept of, voor welke reden ook, haar activiteiten stopzet of indien, volgens de redelijke mening van de partij die de overeenkomst wenst te ontbinden, enige gebeurtenis van die aard waarschijnlijk lijkt.
  4. Ontbinding wegens normatieve redenen: Ace-IT kan te allen tijde de overeenkomst, met een schriftelijke kennisgeving en met onmiddellijke ingang, ontbinden, indien Ace-IT redelijkerwijs van oordeel is dat de uitvoering van de overeenkomst, of enig deel daarvan, tot gevolg heeft of tot gevolg zou kunnen hebben dat Ace-IT, of enige entiteit binnen haar netwerk, een wettelijke, reglementaire of deontologische norm of een vereiste inzake onafhankelijkheid, in om het even welk rechtsgebied, schenden. Onverminderd het voorgaande, kan Ace-IT de overeenkomst hetzij opschorten, hetzij trachten een wijziging overeen te komen om dergelijke schending van de overeenkomst te vermijden.
  5. Opschorting: Ace-IT kan de overeenkomst opschorten mits schriftelijke kennisgeving aan de andere partij (i) wanneer er bij de overeenkomst redenen bestaan die, volgens haar redelijke mening een wezenlijke en ongunstige invloed hebben, hetzij op de basisregels waarop de overeenkomst werd gesloten, hetzij op de uitvoering van de verbintenissen of (ii) wanneer Ace-IT redelijkerwijs van oordeel is dat de uitvoering van de overeenkomst, of enig deel daarvan, tot gevolg heeft of tot gevolg zou kunnen hebben dat Ace-IT, of enige met haar verbonden entiteit, een wettelijke, reglementaire of deontologische norm of een vereiste inzake onafhankelijkheid, in om het even welk rechtsgebied, schendt, zonder dat enige schadevergoeding kan gevorderd worden.

Alle kosten en lasten voortvloeiend uit de opschorting of het uitstel zijn ten laste van de cliënt.

Ace-IT is in alle omstandigheden gerechtigd op betaling van de erelonen en kosten m.b.t. de reeds verrichte werkzaamheden. Betaalde voorschotten blijven in geval van wanbetaling van de facturen verworven.

Na het beëindigen van de samenwerking, worden alle documenten/boeken/bescheiden op verzoek van de cliënt ter beschikking gesteld van de cliënt of zijn gevolmachtigde tegen ontvangstbewijs. Dit geldt niet voor de documenten en/of rapporten door Ace-IT opgemaakt, dewelke gedurende de samenwerking al werden toegestuurd of bezorgd. Ace-IT is gerechtigd de administratieve kosten van deze aflevering in rekening te brengen.

Indien Ace-IT, na de opschorting van de overeenkomst, overeenkomt om de verlening van de diensten te hervatten, zullen de partijen voorafgaandelijk een overeenkomst bereiken over de eventuele wijzigingen van de overeenkomst, die ten gevolge van de opschorting van de overeenkomst nodig kunnen zijn, met inbegrip van de honoraria, de kosten en de uitvoeringstermijnen.

Indien een periode van opschorting 30 dagen overtreft, kan elke partij de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden, met een schriftelijke kennisgeving aan de andere partijen.

 

Artikel 13– Schadevergoeding in geval van ontbinding

Behoudens andersluidende wetsbepaling of beroepsregels zullen de volgende bepalingen van toepassing zijn wanneer de overeenkomst wordt ontbonden:

13.1. Indien de ontbinding gebeurt op initiatief van de cliënt op basis van redenen waarvoor Ace-IT niet aansprakelijk is, blijft Ace-IT gerechtigd op het volledige bedrag van de overeengekomen honoraria, zonder afbreuk te doen aan haar recht om schadevergoeding te vorderen van de cliënt voor alle geleden verlies. Dergelijke schadevergoeding kan enkel worden gevorderd wanneer de ontbinding ontijdig of onrechtmatig gebeurde.

13.2. Indien de ontbinding van de overeenkomst gebeurt op initiatief van de cliënt op basis van redenen waarvoor Ace-IT aansprakelijk is, blijft Ace-IT gerechtigd op het deel van de honoraria dat overeenstemt met het deel van de diensten dat tot op de datum van ontbinding is geleverd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de cliënt om schadevergoeding van Ace-IT te vorderen, in overeenstemming met de bepalingen en binnen de grenzen van artikelen 14 en 15 hieronder vermeld.

13.3. Indien de ontbinding van de overeenkomst gebeurt op initiatief van Ace-IT zonder redenen waarvoor de cliënt aansprakelijk is, blijft Ace-IT gerechtigd op het deel van de honoraria dat overeenstemt met het deel van de diensten dat tot op de datum van ontbinding is geleverd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de cliënt om schadevergoeding van haar te vorderen, in overeenstemming met de bepalingen en binnen de grenzen van artikelen 14 en 15 hieronder vermeld.

Dergelijke schadevergoeding kan enkel worden Gevorderd wanneer de ontbinding ontijdig of onrechtmatig gebeurde.

13.4. Indien de ontbinding gebeurt op initiatief van Ace-IT op basis van redenen waarvoor de cliënt aansprakelijk is, blijft Ace-IT gerechtigd op het volledige bedrag van de overeengekomen honoraria, zonder afbreuk te doen aan haar recht om schadevergoeding te vorderen van de cliënt voor elk geleden verlies.

 

Artikel 14– Beperking van aansprakelijkheid

14.1. Ace-IT kan niet aansprakelijk gesteld worden gesteld voor enig verlies of schade ingevolge de eventuele inaccuraatheid van de verstrekte informatie of eventuele informatie die werd achtergehouden, verborgen gehouden of verkeerd voorgesteld.

Ace-IT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het vertrouwen dat derde partijen stellen in documenten die door Ace-IT voor het exclusief gebruik van de cliënt werden afgeleverd, tenzij aan Ace-IT de voorafgaandelijke toestemming werd gevraagd om specifieke documenten ter beschikking te stellen aan geïdentificeerde derde partijen. Ace-IT kan aan deze toestemming modaliteiten verbinden.

Ace-IT kan niet aansprakelijk worden gesteld indien informatie door communicatie via e-mail of via het internet verloren is gegaan, vertraging heeft opgelopen, onderschept is geworden, gewijzigd werd of onvolledig is overgebracht.

De aansprakelijkheid van Ace-IT is in elk geval beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de opdracht gefactureerde ereloon. Indien het een recurrente opdracht betreft, wordt deze coëfficiënt toegepast op het bedrag van de erelonen die werden gefactureerd gedurende de twaalf maanden die het schadeverwekkende feit voorafgaan, of vanaf het begin van de uitvoering van de opdracht indien deze periode korter is dan één jaar.

In ieder geval is de aansprakelijkheid beperkt tot een absoluut bedrag van 250.000,00 EUR.

Deze beperkingen zijn eveneens van toepassing op alle aanspraken uit hoofde van de uitvoering van de opdracht, die gericht zouden worden tegen alle personen, vennoten, bestuurders en/of zelfstandige medewerkers verbonden met Ace-IT.

Voormelde beperkingen zijn niet van toepassing wanneer de aansprakelijkheid het gevolg is van een

fout van Ace-IT, gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden.

Indien zou blijken dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit één en dezelfde fout, worden zij beschouwd als één enkel aansprakelijkheidsgeval en wordt de aansprakelijkheid derhalve beperkt tot het hoogste bedrag dat van toepassing is op de betrokken opdrachten of overeenkomsten.

Behoudens andersluidende dwingende wetsbepaling, geeft de schade voortvloeiend uit (a) een verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of verwachte besparingen of voordelen, (b) het verlies of de beschadiging van gegevens, of uit (c) onrechtstreeks verlies of schade, in geen geval recht op schadeloosstelling.

14.2.

14.2.1. Deze overeenkomst werd enkel tussen de cliënt en Ace-IT afgesloten. De bepalingen van deze overeenkomst zullen enkel van toepassing zijn waar en in de mate dat ze toegelaten zijn door de van toepassing zijnde wetgeving.

Indien vereist, zal Ace-IT partners in haar netwerk aanspreken om haar bij te staan bij de dienstverlening bepaald in deze overeenkomst. Niettegenstaande het feit dat de diensten verleend kunnen worden door andere Ace-IT vennootschappen die Ace-IT bijstaan als bijkomende dienstverleners en als onderaannemers van Ace-IT (“Ace-IT-onderaannemer"), gaat de cliënt ermee akkoord dat Ace-IT exclusief aansprakelijk zal zijn voor zowel haar handelingen als haar opzettelijk nalaten van handelen alsook voor alle handelingen of nalating en van de Ace-IT-onderaannemers.        De cliënt gaat ermee akkoord geen enkele vorm van vordering of procedure in te stellen (noch onder de vorm van een overeenkomst, vordering wegens onrechtmatige daad, breuk van wettelijke overeenkomst of andere) tegen geen enkele onderaannemer met betrekking tot of in verband met de diensten verleend onder deze overeenkomst.

14.2.2. Er wordt overeengekomen dat, tenzij anders bepaald, de beperking van alle aansprakelijkheidsbepalingen in deze overeenkomst ook van toepassing zal zijn op alle onderaannemers die betrokken zijn bij deze dienstverlening.

14.2.3. De cliënt gaat ermee akkoord dat alle onderaannemers die Ace-IT betrekt bij deze dienstverlening zich kunnen beroepen op de alinea’s 14.2.1. en/of 14.2.2. hierboven en het recht hebben ze toe te passen alsof ze deel uitmaken van deze overeenkomst.

 

Artikel 15– Aansprakelijkheid – Gehoudenheid - Klachten

15.1. Alle klachten met betrekking tot de aard, het voorwerp of het bedrag van de prestaties van Ace-IT moeten schriftelijk en aangetekend aan Ace-IT worden meegedeeld binnen 1 jaar vanaf de daad die of het verzuim dat tegen Ace-IT wordt ingeroepen, dit alles op straffe van verklaring van niet-ontvankelijkheid.

Ondanks klacht van de cliënt blijft men gehouden tot voldoening van de factuur van Ace-IT.

Indien en voor zover de klacht van de cliënt naar het oordeel van Ace-IT gegrond is, kan Ace-IT naar keuze beslissen hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij de betreffende werkzaamheden voor eigen rekening te verbeteren, dan wel opnieuw uit te voeren, hetzij een gedeelte van het ereloon terug te geven zonder verdere uitvoering aan de opdracht te geven.

15.2. De cliënt verbindt zich ertoe om Ace-IT te vergoeden en Ace-IT te vrijwaren tegen enige rechtsvordering op grond van nalatigheid of tegen iedere bekomen gerechtelijke beslissing door een derde partij tot vergoeding van schade in verband met de overeenkomst, interesten en kosten (inclusief advocaatkosten), behalve wanneer de beslissing het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een opzettelijke fout of bedrog van Ace-IT.

15.3. Enkel Ace-IT zal aansprakelijk zijn voor de verlening van de diensten. De cliënt gaat er bijgevolg mee akkoord om geen vordering in te stellen voortvloeiend uit of verbandhoudend met deze overeenkomst, noch op contractuele, noch op buitencontractuele noch op een andere grond, ten laste van één van de leden, bestuurders, bedienden, lasthebbers van Ace-IT of entiteiten binnen haar netwerk. De voorgaande uitsluiting is niet van toepassing op enige aansprakelijkheid, die volgens het Belgische recht niet kan worden uitgesloten.

 

Artikel 16– Opsporing van fraude, vergissingen en de niet-naleving van de wetten en reglementeringen

De cliënt is als enige verantwoordelijk voor de bescherming van zijn vermogen en voor het voorkomen en opsporen van fraude, vergissingen en de niet-naleving van de wetten en reglementeringen.

Bijgevolg zal Ace-IT in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade die op om het even welke wijze is veroorzaakt door of in verband staat met frauduleuze of nalatige handelingen of verzuimen, valse verklaringen of niet-nakomingen vanwege de cliënt of vanwege zijn vertegenwoordigers, bedienden, bestuurders, medecontractanten of lasthebbers, of vanwege één van de met hem verbonden entiteiten en zijn vertegenwoordigers, bedienden, bestuurders, medecontractanten of lasthebbers, of vanwege enige derde partij. Indien de wet, de toepasselijke beroepsregels of de opdrachtbrief echter zulks vereisen, zal Ace-IT er evenwel naar streven om haar werk zo te organiseren dat Ace-IT een redelijke verwachting heeft om alle belangrijke onjuistheden in de financiële staten of boekhoudkundige stukken van de cliënt op te sporen (met inbegrip van elke wezenlijke verkeerde verklaring ten gevolge van fraude, vergissing of niet-naleving van de wetten en reglementeringen), hoewel er niet mag worden verwacht van het werk van Ace-IT dat het alle wezenlijke verkeerde verklaringen of elke fraude, elke vergissing of elk geval van niet-naleving, die zich kan voordoen, zou doen ontdekken.

 

Artikel 17– Gebruik van de verslagen, rapporten en adviezen van Ace-IT

17.1. Behoudens andersluidende wettelijke bepaling:

  1. a) zijn alle verslagen, memoranda, brieven en andere documenten waarin Ace-IT conclusies, adviezen of andere informatie aan de cliënt in verband met haar diensten (hierna aangegeven als "de resultaten van de diensten") overmaakt uitsluitend bestemd ten voordele van en tot gebruik door de cliënt en dit voor het doel omschreven in de opdrachtbrief. Ace-IT zal haar werk niet organiseren of uitvoeren om een derde partij toe te laten zich erop te baseren of met het oog op enige specifieke transactie, zodat er niet specifiek zal worden ingegaan op elementen die mogelijk voor een derde partij van belang kunnen zijn en er aangelegenheden zouden kunnen bestaan die door een derde partij anders zouden worden beoordeeld, in voorkomend geval in verband met een specifieke transactie;
  2. b) de “resultaten van de diensten” mogen niet worden overgemaakt aan enige andere persoon of worden gebruikt voor enig ander doel zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van Ace-IT die van beperkingen of voorwaarden afhankelijk kan worden gemaakt. De cliënt verbindt zich ertoe om (i) Ace-IT in te lichten, op de datum van ondertekening van de opdrachtbrief of zo snel mogelijk daarna, wanneer de cliënt van plan is om de “resultaten van de diensten” voor te leggen aan of te laten gebruiken door een derde partij en (ii) de voorafgaande, schriftelijke toestemming van Ace-IT te vragen om zulks te doen;
  3. c) Ace-IT zal geen enkele zorgvuldigheidsplicht of aansprakelijkheid hebben ten aanzien van enige derde partij die in het bezit zou kunnen komen van de resultaten van de diensten.

17.2. De "resultaten van de diensten" vormen niet het enige element waarmee de cliënt rekening zal houden bij de beslissing om al dan niet verder te gaan met een specifieke actie en de cliënt zal daarvoor alleen verantwoordelijk zijn.

17.3. Indien de cliënt de bedoeling heeft om het verslag van Ace-IT te publiceren of te reproduceren, in geschreven of elektronische vorm (bv. op een website), of om op een andere wijze naar Ace-IT te verwijzen in een document dat andere informatie bevat, verbindt de cliënt er zich toe (a) om het ontwerp van dergelijk document aan Ace-IT ter lectuur voor te leggen en (b) om de schriftelijke toestemming van Ace-IT te bekomen om haar verslag op te nemen, alvorens het document is gefinaliseerd of verdeeld.

Indien het te reproduceren verslag, ongeacht de vorm, betrekking heeft op de financiële staten, worden laatstgenoemde volledig, inclusief de bijlagen, samen met het verslag van Ace-IT gereproduceerd. Onderhavige clausule is niet van toepassing op door de wet verplicht gemaakte bekendmakingen.

 

Artikel 18– Verbod op afwerving

18.1. De cliënt verbindt er zich uitdrukkelijk toe om, tijdens de hele duur van de overeenkomst en tijdens een periode van 12 maanden na de beëindiging ervan, ongeacht de reden van beëindiging, geen personeelslid of zelfstandige medewerker, vennoot of bestuurder van Ace-IT, betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst, rechtstreeks of onrechtstreeks in dienst te nemen of hem/haar rechtstreeks of onrechtstreeks (bijvoorbeeld via een rechtspersoon) werkzaamheden te laten uitvoeren buiten het kader van een overeenkomst tussen de cliënt en Ace-IT, behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de andere partij.

Elke overtreding van dit verbod zal aanleiding geven tot een eenmalige forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 75.000 EUR of 12 maanden loonkost van het betrokken personeelslid, behoudens anders schriftelijk overeengekomen afspraken.

18.2. Met betrekking tot de opdrachten waarop Belgische en/of buitenlandse regels inzake onafhankelijkheid van toepassing zijn, kunnen er strengere beperkingen bestaan voor kader- personeelsleden die deel hebben uitgemaakt van het team, die vervolgens door de cliënt worden aangeworven. De cliënt zal Ace-IT op de hoogte brengen van elk voornemen om een lid van het team weg te lokken of af te werven.

 

Artikel 19– Elektronisch overmaken van gegevens

19.1. Gedurende de verlening van de diensten, kunnen de partijen elektronisch communiceren. Het is echter onmogelijk te garanderen dat het elektronisch overmaken van gegevens volledig veilig, zonder virus of zonder vergissing kan gebeuren en bijgevolg kunnen dergelijke transmissies van gegevens worden onderschept, vervalst, verloren, vernield, vertraagd of onbruikbaar gemaakt. De partijen erkennen hierbij dat geen enkel systeem of geen enkele procedure dergelijke risico's volledig kan uitsluiten.

19.2. Hierbij bevestigen de partijen dat ze die risico's aanvaarden, het gebruik van elektronische communicatie geldig toelaten en overeenkomen om alle beschikbare en passende middelen te gebruiken om de meest verspreide virussen op te sporen alvorens informatie langs elektronische weg door te zenden. Elke partij zal verantwoordelijk zijn voor de bescherming van haar eigen systemen en belangen met betrekking tot de elektronische communicatie en geen enkele partij zal aansprakelijk worden gesteld, ongeacht de wijze of vorm, zowel op contractuele, als op strafrechtelijke (hierin begrepen nalatigheidsgrond), hetzij op elke andere grond, voor enig verlies, voor enige vergissing of verzuim, die het gevolg is van of verband houdt met het gebruik van elektronische communicatie tussen de partijen.

 

Artikel 20– Onafhankelijke dienstverlener

Bij het verlenen van diensten handelt Ace-IT uitsluitend als een onafhankelijke dienstverlener. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling in de opdrachtbrief verbindt Ace-IT er zicht niet toe om enige hetzij wettelijke, hetzij contractuele verplichting van de cliënt na te komen of om enige verantwoordelijkheid op te nemen betreffende zijn activiteiten of verrichtingen.

 

Artikel 21– Overmacht

Geen enkele partij zal aansprakelijk zijn ten aanzien van de andere(n) wanneer de niet-nakoming van haar verbintenissen het gevolg is van omstandigheden die buiten haar redelijke controle liggen, met inbegrip van elk(e) advies, waarschuwing of verbod uitgaande van enige bevoegde lokale, nationale, buitenlandse of supranationale overheid, of uitgaande van een nieuw beleid van één van de partijen met betrekking bijvoorbeeld tot reizen naar bepaalde landen of

regio’s. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van andere artikelen, zal een partij, indien de omstandigheden blijven voortduren waardoor een partij in de onmogelijkheid verkeert om haar verplichtingen gedurende een ononderbroken periode van 30 dagen uit te oefenen, het recht hebben om de overeenkomst te beëindigen middels een schriftelijke kennisgeving van een opzeg van 15 dagen, op elk ogenblik na het verstrijken van die periode van 30 dagen.

 

Artikel 22– Afstand

Geen enkele afstand van enige bepaling van de overeenkomst zal uitwerking hebben, tenzij die schriftelijk is opgesteld en is ondertekend door de partij die afstand doet.

 

Artikel 23– Wijziging

Elke wijziging van de overeenkomst zal slechts gevolgen hebben, indien zij schriftelijk is overeengekomen en door elke partij is ondertekend. Zolang een wijziging niet schriftelijk is overeengekomen, zal elke partij de bepalingen van de laatst overeengekomen versie van de overeenkomst verder naleven.

 

Artikel 24– Nietigheid

24.1. Geen enkele bepaling van de overeenkomst mag tot voorwerp, doel of gevolg hebben dat enige bindende wettelijke bepaling of enige bepaling van openbare orde erdoor wordt overtreden.

24.2. Indien enige bepaling van de overeenkomst, geheel of deels, ongeldig of onafdwingbaar wordt verklaard, zal de desbetreffende bepaling (of, in voorkomend geval, het desbetreffende deel ervan) worden geacht geen deel van de overeenkomst uit te maken. In geen geval zullen de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige delen van de overeenkomst worden aangetast.

24.3. De partijen zullen bovendien onmiddellijk en te goeder trouw onderhandelingen aanvatten om de als ongeldig of onafdwingbaar verklaarde bepaling, in Voorkomend geval met retroactieve werking tot aan de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst, door een andere, geldige en afdwingbare bepaling te vervangen waarvan de rechtsgevolgen het nauwst aansluiten op die van de ongeldige of onafdwingbare bepaling.

 

Artikel 25– Overdracht

Onverminderd de gevolgen die de wet verbindt aan de overdrachten van algemeenheden of van bedrijfstakken, aan fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen mag de cliënt geen enkele van zijn rechten of verplichtingen, die uit deze overeenkomst voortvloeien, overdragen, met een last bezwaren of op enigerlei wijze verhandelen zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van de andere partijen bij de overeenkomst.

 

Artikel 27- Publiciteit

Ace-IT is bevoegd haar dienstverlening aan cliënt, na totstandkoming van de opdracht, via de media of anderszins aan het publiek of aan derden bekend te maken. Ace-IT kan echter steeds melding maken van het feit wie cliënten zijn van het kantoor, zonder op de inhoud van de werkzaamheden in te gaan.

 

Artikel 28- Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank

Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht, met uitsluiting van elke Belgische, buitenlandse of internationale verwijzingsregel.

Partijen trachten elke discussie in hun professionele relatie minnelijk te regelen. Voor het geval dergelijke regeling in der minne niet tot de mogelijkheden behoort, zal het geschil voorgelegd worden aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Ace-IT.

 

Ace-IT cvoa
Stadionlaan 2
3010 Kessel-Lo (Leuven)
RPR Leuven - BE 0871 451 166

Versie Algemene Voorwaarden: 1/3/2020

Over Ace-IT cvoa

Bij Ace-IT cvoa doen we er alles aan om uw online aanwezigheid tot een succes te maken, voor u en uw klanten.

Zoek